Poszkodowani potrzebują wsparcia EN

 

Ewakuacja jest trudnym procesem.

Ewakuacja z miejsca  wypadku, zwłaszcza w kopalniach, jest jednym z najbardziej krytycznych momentów akcji ratunkowych. Stan wyrobisk górniczych, znaczna odległość od szybów, długie korytarze, zapylenie, wysoka temperatura oraz występujące dodatkowe utrudnienia uniemożliwiają szybki transport rannych. Przenoszenie ich w niekorzystnych warunkach bez specjalnych zabezpieczeń naraża ich na dodatkowe urazy i zmniejsza ich szansę na powrót do zdrowia. W akcjach ratowniczych prowadzonych w środowiskach kopalnianych możliwy jest w niektórych przypadkach wyłącznie transport ręczny.

slaider 02


Warunki transportu w środowisku wypadku.  

Opracowywany model uwzględnia dodatkowo atmosferę niezdatną do oddychania, małe przestrzenie wyrobisk możliwość zatrudnienia niewielkiej liczby ratowników w strefie zagrożenia (jeden zastęp ratowniczy), konieczność prowadzenia transportu poszkodowanego przez otwory wielkośrednicowe bądź wyrobiska o znacznym nachyleniu. Kapsuła umożliwi transport za pomocą wciągarek, kołowrotów, czy nawet z wykorzystaniem przewoźnego wyciągu ratowniczego.


Tlen dla poszkodowanego.

W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w atmosferze niezdatnej do oddychania, miejscem udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej jest baza ratownicza, stąd droga transportu może być bardzo długa. Poszkodowany pozbawiony jest w tym czasie opieki medycznej. Proponowane rozwiązanie modułowej kapsuły ratowniczej zabezpieczy poszkodowanego w krytycznym okresie prowadzenia transportu z miejsca zdarzenia do chwili przekazania pod kwalifikowaną pomoc medyczną, niezależnie od warunków otoczenia.


Trudne warunki ewakuacji.

image002W przypadku katastrof górniczych wywołanych na przykład zapaleniem metanu, wybuchami pyłu węglowego, pożarami, wybuchami pyłu węglowego, pożarami, wyrzutami gazów i skał czy tąpaniami następuje zaburzenie w składzie chemicznym powietrza kopalnianego, które często nie jest zdatne do oddychania. Trudne warunki ewakuacji wynikają także z wysokiej temperatury powietrza i mogą być spowodowane wysoką temperaturą górotworu (ponad 40oC) i ciepłem od maszyn i urządzeń. Natomiast w wyniku pożaru pokładu lub innych wyżej wymienionych zdarzeń temperatura może być lokalnie znacznie wyższa. Zabezpieczenie górników obejmuje jedynie środki ochrony indywidualnej w postaci aparatów ucieczkowych, których celem jest ochrona przed gazami szkodliwymi. Odizolowanie poszkodowanego od czynników zewnętrznych związanych z atmosferą powietrza zwiększa jego szanse na przeżycie. W niektórych przypadkach poważnym utrudnieniem jest bardzo wysoka wilgotność powietrza lub woda zalewająca bezpośrednio miejsce zdarzenia. Na drodze transportu poszkodowanego może wystąpić sytuacja wysokiego poziomu wody w całym wyrobisku podziemnym.


Transport na powierzchnię.

image003Istotnym zagadnieniem jest transport poszkodowanego na powierzchnię ziemi. W wyrobiskach korytarzowych na drodze transportu poszkodowanego występują maszyny i urządzenia, które przy ograniczonej widoczności i często dużym nachyleniu chodników utrudniają bezpieczne przemieszczanie się. Niebezpiecznym zdarzeniem dla poszkodowanego w trakcie transportu może być oberwanie się skał ze stropu lub ociosów, jak również bezpośrednie zetknięcie się z elementami wystającymi maszyn o urządzeń pod napięciem.

 

LOGO 3 LOGO 1 LOGO 6 LOGO 5 LOGO 2 LOGO 4

program biale