Nowoczesne rozwiązania dla ratowania życia w górnictwie EN


Dotychczasowe zabezpieczenia w górnictwie

Górnictwo koncentruje się na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa w zakładzie poprzez monitorowanie zagrożeń i budowę szeregu zabezpieczeń. Pomimo stosowania szeregu zaawansowanych technicznie i kosztownych urządzeń pomiarowych, dochodzi do tragicznych zdarzeń w wyniku których uszczerbek na zdrowiu ponoszą pracownicy dołowi. Akcja ratowania ludzi przebiega zgodnie z niezmiennymi od lat procedurami udzielania pierwszej podstawowej pomocy w miejscy wypadku i transporcie do punktu sanitarnego na powierzchni.

slaider 01

 

Tematyka opracowań dla Modułowej Kapsuły Ratowniczej

Zakłada się, że w ramach projektu zostaną opracowane:

  • Model funkcjonalny kapsuły opisujący oczekiwane funkcje, środowisko i metody jej użytkowania. Model będzie przebadany funkcjonalnie według scenariuszy opracowanych na podstawie opisów akcji ratunkowych oraz analizy możliwych zagrożeń;
  • Wymagania i założenia techniczne określające oczekiwania, skład, funkcje i parametry techniczne rozwiązania wraz z wymaganiami dla elementów składowych;
  • Studium wykonalności określające możliwość spełnienia wymagań, elementy krytyczne i metodykę rozwiązania problemu. Szkic projektu koncepcyjnego modułowej kapsuły ratowniczej ułatwiające transport rannych przez obszar o środowisku zagrażającym pogorszeniem och stanu zdrowia;
  • Demonstrator technologii potwierdzający możliwość budowy modułowego systemu kapsuły ratowniczej z krytycznymi elementami modułu transportowego oraz zastosowania kapsuły ratowniczej z uwzględnieniem analizy zagrożeń górniczych w transporcie pod ziemią;
  • Badania wytrzymałościowe i testu kapsuły ratowniczej.


Moduł medyczny

image001Podsystemem kapsuły będzie moduł medyczny umożliwiający wytworzenie i utrzymanie korzystnego dla poszkodowanego środowiska medycznego w czasie transportu. W jego skład wejdą miedzy innymi: system unieruchomienia kończyn i kręgosłupa, respirator, defibrylator oraz system monitorowania i rejestracji stanu ratowanego z funkcją alarmowania i podejmowania akcji reanimacyjnej. Moduł medyczny obudowany będzie ochraniającym modułem transportowym, który zapewni jego bezpieczne przenoszenie w kopalni z wykorzystaniem możliwych w tym środowisku środków i metod transportu. Moduł odpowiada za hermetyczność względem gazów trujących i duszących, wodoszczelność, amortyzację, osłonę mechaniczną, izolację termiczną modułu medycznego.


Moduł transportowy

Moduł transportowy zapewni ochronę mechaniczną oraz możliwość bezpiecznego transportu z wykorzystaniem typowych środków transportu, w tym ciągnięcie, pchanie, przenoszenie. Zanalizowane zostaną możliwości zintegrowanego wspomagania mechanicznego siły napędowej ratowników przenoszących kapsułę z poszkodowanym. Konstrukcja modułu będzie wykorzystywać nowe, niestandardowe materiały i technologie zapewniające modułowość, lekkość i wytrzymałość konstrukcji. Dodatkowo moduł transportowy będzie mógł być wzmocniony poprzez dołożenie modułu ochronno-izolacyjnego umożliwiającego transport rannych przez obszar o wysokiej temperaturze, w obecności gazów trujących i duszących fizycznie w powietrzu, zagrożeniu zawałem, zasypaniem itp. Moduł będzie wykonany z materiałów antystatycznych i izolacyjnych.


Moduł ochronny

Kapsuła powinna umożliwić przetrwanie w środku osoby zasypanej przez 24 godziny z systemem zasilania w tlen lub odzyskiwania tlenu w temperaturze 4000C przez 0,5 godziny.


Dalszy rozwój opracowań

Powyższe idee i oczekiwania zostaną zweryfikowane i uszczegółowione w ramach projektu, wynikiem czego będą opracowane wstępne założenia funkcjonalne, model użytkowania, wstępne założenia funkcjonalno-techniczne, projekt koncepcyjny i jego weryfikacja na podstawie budowy modelu i badan symulacyjnych.

LOGO 3 LOGO 1 LOGO 6 LOGO 5 LOGO 2 LOGO 4

program biale