Nowoczesne rozwiązania dla ratowania życia w górnictwie


Dotychczasowe zabezpieczenia w górnictwie

Górnictwo koncentruje się na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa w zakładzie poprzez monitorowanie zagrożeń i budowę szeregu zabezpieczeń. Pomimo stosowania szeregu zaawansowanych technicznie i kosztownych urządzeń pomiarowych, dochodzi do tragicznych zdarzeń w wyniku których uszczerbek na zdrowiu ponoszą pracownicy dołowi. Akcja ratowania ludzi przebiega zgodnie z opracowanymi procedurami udzielania pierwszej podstawowej pomocy w miejscy wypadku i transporcie do punktu sanitarnego na powierzchni.

slaider 01

Ewakuacja z miejsca wypadku, zwłaszcza w kopalniach węgla kamiennego, jest jednym z najbardziej krytycznych momentów akcji ratunkowych. Stan wyrobisk górniczych, znaczna odległość od szybów, długie korytarze, zapylenie, wysoka temperatura oraz występujące dodatkowe utrudnienia uniemożliwiają szybki transport rannych. Przenoszenie ich w niekorzystnych warunkach bez specjalnych zabezpieczeń naraża ich na dodatkowe urazy i zmniejsza ich szanse na powrót do zdrowia. W akcjach ratowniczych prowadzonych w wyrobiskach kopalnianych możliwy jest w niektórych przypadkach wyłącznie transport ręczny.

 

Tematyka opracowań dla Modułowej Kapsuły Ratowniczej

Zakłada się, że w ramach projektu zostaną opracowane:

 • Model funkcjonalny kapsuły ratunkowej opisujący oczekiwane funkcje, środowisko i metody jej użytkowania. Model został przebadany funkcjonalnie według scenariuszy opracowanych na podstawie opisów akcji ratunkowych oraz analizy możliwych zagrożeń;

 • Wymagania i założenia techniczne określające oczekiwania, skład, funkcje i parametry techniczne rozwiązania wraz z wymaganiami dla elementów składowych;

 • Studium wykonalności określające możliwości spełnienia wymagań, elementy krytyczne i metodykę rozwiązania problemu.

 • Projekt koncepcyjnego modułowej kapsuły ratunkowej ułatwiający transport rannych przez obszar o środowisku zagrażającym pogorszeniem ich stanu zdrowia;

 • Model komputerowy kapsuły ratunkowej, który przebadano pod kątem funkcjonalności, wytrzymałości mechanicznej i termicznej;

 • Demonstrator technologii potwierdzający możliwość budowy modułowego systemu kapsuły ratunkowej oraz zastosowania kapsuły ratunkowej z uwzględnieniem analizy zagrożeń górniczych w transporcie pod ziemią;

 

W skład modułowego systemu kapsuły ratunkowej wchodzą:

Moduł ochronno-zachowawczy tzw. zasobnik - który jest pojemnikiem zapewniającym:

 • przechowywanie w odpowiednich warunkach aparatury medycznej pod kątem zdatności do użycia,
 • ochronę przed uszkodzeniem spowodowanym spadającymi elementami i podwyższoną temperaturą,
 • diagnostykę stanu zawartości,
 • utrzymanie aparatury w stanie zdatnym do użycia poprzez odpowiednie zasilanie i sygnalizowanie konieczności wymiany zużytych elementów.


Moduł medyczny

image001który stanowi – zestaw opatrunkowo medyczny, zestaw przyrządów i aparatury medycznej oraz nośniki aparatury medycznej.


Moduł transportowy

W postaci modułowych noszy monitorujących (noszy szuflowych, podbierakowych), usztywnianych, zintegrowanych z medyczną aparaturą kontrolno-pomiarową do diagnostyki medycznej poszkodowanego. Moduł transportowy składa się z systemu noszy podbierakowych, które po spięciu i usztywnieniu pełnią funkcję „sztywnej deski ortopedycznej", wyposażonej w aparaturę monitorującą.
Nosze zintegrowane są z:

 • pneumatyczną kamizelką usztywniającą ,
 • systemem amortyzacji wstrząsów (pneumatyczne poduszki),
 • systemem sensorycznym wybranych parametrów życiowych, z układem analizy tych parametrów i sygnalizacji stanów zagrożenia,
 • opcjonalnie z systemem komunikacji - transmisji danych do systemu wsparcia medycznego.


Moduł ochronny

W postaci osłony na twarz dołączanej do modułowych noszy monitorujących na czas transportu ręcznego.

 

Moduł transportowo-medyczny

Jako Kopalniany Wóź Sanitarny (KWS) - sanitarka do transportu poszkodowanego oraz dwóch ratowników, jako element taboru kolei podziemnej. KWS jest przygotowywany pod kątem kompatybilności z modułowymi noszami monitorującymi i nośnikami modułu medycznego i zestawu medycznego (prowadnice do noszy, uchwyty do mocowania nośników plecaków).


Dalszy rozwój opracowań

Powyższe idee i oczekiwania zostały zweryfikowane i uszczegółowione w ramach projektu, wynikiem czego opracowano założenia funkcjonalne, model użytkowania, założenia funkcjonalno-techniczne, projekt koncepcyjny i jego weryfikację na podstawie budowy modelu.

LOGO 3 LOGO 1 LOGO 6 LOGO 5 LOGO 2 LOGO 4

program biale